Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nabór uzupełniający

Informacja dla Beneficjentów o możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania  projektów realizowanych w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Programu „Kultura” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, informuje o możliwości ubiegania się o zwiększenie kwoty dofinansowania realizowanych projektów. 

Kto może ubiegać się o zwiększenie dofinansowania?
Wyłącznie Beneficjenci Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym ”Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 którzy obecnie w dalszym ciągu realizują projekt/-y (nie dotyczy projektów zakończonych) na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają możliwość wykorzystania dodatkowych środków w trakcie jego trwania.

Jaka kwota jest dostępna?
Dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 2 187 041,10 PLN (479 425,03 EUR) 

Do obliczenia kwoty w PLN wykorzystano średnią arytmetyczną miesięcznych kursów księgowych wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r. tj. 1 EURO = 4,5618  PLN. 

Wysokość dostępnej kwoty może ulec zmianie. Aktualne informacje na temat kwot będą publikowane na stronie internetowej Programu „Kultura” 

Na co mogą zostać przeznaczone dodatkowe środki?

Dodatkowe dofinansowanie może zostać wykorzystane na:
1)    pokrycie kosztów nowych działań realizowanych w projekcie zarówno w odniesieniu do:
(i)    zwiększenia liczby realizowanych działań, jak również
(ii)    wprowadzenia nowych, nierealizowanych dotychczas działań.
2)    pokrycie deficytu wynikającego z wzrostu cen materiałów i usług szacowanych na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego;

Jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać zwiększenie dofinansowania?

Dodatkowe dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie Beneficjentom spełniającym następujące warunki:

1)    wzrost cen jest poza kontrolą Beneficjenta i był niemożliwy do przewidzenia w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu w naborze (dotyczy wniosków składanych 
w związku z nieprzewidzianym wzrostem cen materiałów i usług);
2)    zwiększone dofinansowanie powoduje wzrost zakładanej wartości wskaźników lub przyczynia się do utrzymania ich na poziomie zakładanym w umowie o dofinansowanie projektu;
3)    zwiększone dofinansowanie przyczynia się do realizacji celu projektu otrzymującego dodatkowe środki;
4)    zwiększone dofinansowanie nie spowoduje zagrożenia dla efektywnej realizacji projektu w ramach MF EOG 2014-2021 tj. czy harmonogram projektu nie ulegnie wydłużeniu;
5)    przyznanie zwiększonego dofinansowania nie narusza przepisów prawa pomocy publicznej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w szczególności dopuszczalnego progu pomocy oraz warunków dotyczących wsparcia sektora kultury, określonych w art. 53 tego rozporządzenia;
6)    wyrażony w % poziom dofinansowania projektu po zwiększeniu kwoty dofinansowania nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania wskazanego w ogłoszeniu o naborze, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania;
7)    projekt jest w trakcie realizacji.

Jakie są kryteria oceny wniosków o dodatkowe środki?

Dodatkowe dofinansowanie zostanie przyznane Beneficjentom na podstawie punktacji otrzymanej w następujących kryteriach:

1.    Miejsca pracy utworzone w wyniku realizacji projektu (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie):
1)    w wyniku realizacji projektu powstanie 0 stałych miejsc pracy – 0 punktów;
2)    w wyniku realizacji projektu powstanie 1 stałe miejsce pracy – 1 punkt;
3)    w wyniku realizacji projektu powstaną 2 stałe miejsce pracy – 2 punkty;
4)    w wyniku realizacji projektu powstaną co najmniej 3 stałe miejsce pracy – 3 punkty.

2.    Jakość proponowanego partnerstwa w ramach projektu z instytucjami z Państw – Darczyńców (na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie. Liczba punktów uzyskanych w niniejszym kryterium równać się będzie średniej arytmetycznej sumy punktów przyznanych projektowi w kryterium nr 19. Partnerstwo przez obydwu oceniających na etapie oceny wniosku o dofinansowanie):
- liczba punktów możliwych do otrzymania w niniejszym kryterium wynosi od 0 do 6 punktów.

3.    Roczna liczba osób odwiedzających wspierany projekt (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie):
1)    do 20.000 – 1 punkt;
2)    od 20.001 do 50.000 – 2 punkty;
3)    od 50.001 do 70.000 – 3 punkty;
4)    powyżej 70.000 – 4 punkty.

Dofinansowanie będzie przyznawane w kolejności otrzymanej punktacji, począwszy od projektu, który uzyska największą liczbę punktów w ramach wyżej wymienionych kryteriów, do wyczerpania dostępnej kwoty dofinansowania. W wyniku oceny wniosku Operator Programu  może zaproponować Beneficjentowi obniżenie wnioskowanej kwoty zwiększenia dofinansowania. Brak zgody Beneficjenta na obniżenie dofinansowania oznaczać będzie jego rezygnację z ubiegania się o zwiększenie kwoty dofinansowania.

W przypadku, w którym dwa lub więcej projektów otrzymałoby identyczną punktację, dofinansowanie będzie przyznane w pierwszej kolejności projektowi, dla którego wskazano wyższą roczną liczbę osób odwiedzających (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

Jeśli w toku oceny wniosku o zwiększenie dofinansowania Operator Programu uzna, że nie zawiera on wszystkich niezbędnych informacji, bądź zawarte w nim informacje są niejasne, może zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o przekazanie stosownych wyjaśnień. Brak przekazania przez Beneficjenta przedmiotowych wyjaśnień lub przekazanie wyjaśnień nie pozwalających na ocenę wniosku oznaczać będzie negatywną ocenę wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania.

Jak ubiegać się o zwiększone dofinansowanie?

Wniosek o zwiększenie dofinansowania powinien zostać przesłany poprzez ePUAP na adres /5ij310qjlu/SkrytkaESP.

Operator Programu dokona weryfikacji zgodności wniosku z kryteriami oceny (karta oceny stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) . Wynik przeprowadzonej weryfikacji nanosi się na kartę oceny, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Od wyników przeprowadzonej oceny nie przysługuje odwołanie.

Decyzja o przyznaniu zwiększonego dofinansowania

Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków podejmuje Operator Programu.

Informacja o przyznaniu dodatkowych środków będzie przekazana przez Operatora Programu Beneficjentowi w formie pisemnej. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Wniosek o zwiększenie dofinansowania projektu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W jakich terminach należy złożyć dokumentację?

Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 1.09.2023 r.
Zakończenie przyjmowania wniosków: 02.10.2023 r.

Termin na złożenie wniosku uważa się za zachowany, jeżeli data jego wpływu na skrzynkę podawczą Operatora Programu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie jest późniejsza niż dzień upływu terminu składania wniosków.

W przypadku, gdy po zakończeniu przyjmowania wniosków okaże się, że łączna wnioskowana kwota dla pozytywnie ocenionych wniosków o zwiększenie dofinansowania nie przekracza dostępnego limitu, możliwe jest ogłoszenie ponownego naboru na zwiększenie dofinansowania. Informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej Programu „Kultura”.

Harmonogram oceny wniosków i wypłaty środków

Planowany termin zakończenia oceny wniosków -  październik/listopad 2023 r. 
Decyzja Ministra o przyznaniu zwiększonej kwoty dofinansowania - listopad 2023 r.
Podpisanie aneksów do umów z Beneficjentami -  grudzień 2023 r.
Planowany termin wypłaty zwiększonej kwoty dofinansowania - styczeń 2024 r.

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?

Na stronie internetowej Programu „Kultura”, oraz pod nr telefonu +48 22 82 93 332

Pytania związane z naborem można kierować na adres poczty elektronicznej: tskorupski[at]kultura[dot]gov[dot]pl 

Szczegółowe informacje można również uzyskać u opiekuna merytorycznego projektu z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich.


 

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego