Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenia o naborze

 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 1 „POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM”

 

Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego

 

 1. Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, którego dotyczy nabór wniosków, jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.
 2. Projekty w ramach Działania 1 są realizowane w ramach dwóch Poddziałań:
 • Poddziałanie 1.1.: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego (zabytki wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),
 • Poddziałanie 1.2.: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego (infrastruktura niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

      3. Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

 • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań miękkich,
 • może (ale nie musi) zawierać nieobowiązkowe działania miękkie.

 

Poddziałanie 1.1.

Poddziałanie 1.2.

Limity

 

Działania infrastrukturalne

Obowiązkowe

 1. prace konserwatorskie, restauratorskie  oraz roboty budowlane  (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż  i remont ) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami) 

 

 1. ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)
   1. roboty budowlane  (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

od 75% do 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych

 

Działania miękkie

Obowiązkowe

 1. oferta kulturalna i edukacyjna
 2. szkolenia
 3. zarządzanie projektem,
 4. promocja projektu

 

 1. oferta kulturalna i edukacyjna
 2. szkolenia
 3. zarządzanie projektem,
 4. promocja projektu

od 15% do 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych

 

(limit na zarządzanie: do 2,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych)

 

Nieobowiązkowe

 1. konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów
 2. digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych, muzealiów,
 3. zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

 1. zakup sprzętu  do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego

 

 1. Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi:
 • dla Poddziałania 1.1.: 46 600 588 euro [1],
 • dla Poddziałania 1.2.: 13 570 000 euro [2].
 1. Finansowanie projektów:
 • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 0,5 mln euro [3],
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 3,5 mln euro [4].

 

 1. Kwalifikowalność wydatków w ramach naboru określa rozdział 8 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Regulacje ws. wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
 1. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2024 r.
 2. Uprawnieni Wnioskodawcy:
 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • publiczne szkoły artystyczne i publiczne uczelnie artystyczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [5],
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

 

Wniosek można złożyć indywidualnie albo w partnerstwie. Partnerstwo może być zawarte z partnerami polskimi, lub partnerami spoza Polski (zgodnie z art. 7.2 Regulacji).

 

 1. Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:
 • oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikacji), i
 • oceny merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne).
 1. Nabór projektów będzie trwał do dnia 30 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl).
 2. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).
 • Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego wypełniają wniosek i przesyłają go poprzez system EBOI, a następnie  wysyłają do Operatora Programu wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej na adres skrytki na ePUAP Operatora Programu,
 • Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego wypełniają wniosek i przesyłają go poprzez system EBOI, drukują automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”, a następnie wysyłają Potwierdzenie wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD na adres Operatora Programu. 

PEŁNA WERSJA OGŁOSZENIA


[1] Do wyliczenia alokacji  stosuje się kurs 1 euro = 4,3166 PLN

[2] Ibidem

[3] Do wyliczenia min/max wartości projektu  stosuje się kurs 1 euro = 4,3166 PLN

[4] Ibidem

[5] To, czy dana organizacja pozarządowa jest aktywna na polu kultury, zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów jej statutu. Warunek zostanie spełniony, jeżeli w statusie zostanie wymieniona działalność kulturalna jak przedmiot działalności

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego