Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opis działania

POPRAWA ZARZĄDZANIA DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (Działanie 1)

Card image
Card image
Card image
Card image

 

CEL DZIAŁANIA

 

Celem działania jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

W ramach działania będzie można wdrażać:

 1. Projekty dotyczące zachowania dziedzictwa kulturowego (Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego).
 2. Projekty dotyczące budowy i rozbudowy nie zabytkowej infrastruktury kultury (Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego).

 

TYPY PROJEKTÓW

 

Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

 1. prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż i remont) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami), i/lub;
 2. ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

 Elementy dodatkowe - obowiązkowe w każdym projekcie:

 1. oferta kulturalna i edukacyjna;
 2. szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie
 3. zarządzanie projektem,
 4. promocja projektu.

Elementy dodatkowe - fakultatywne:

 1. konserwacja ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiory, archiwa, obiekty muzealne;
 2. digitalizacja obiektów ruchomych dziedzictwa;
 3. zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

 

Poddziałanie 1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego

 1. roboty budowlane (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Elementy dodatkowe - obowiązkowe w każdym projekcie:

 1. oferta kulturalna i edukacyjna;
 2. szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie.
 3. zarządzanie projektem,
 4. promocja projektu.

Elementy dodatkowe - fakultatywne:

 1. zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

Maksymalny udział ww. prac w projekcie może wynosić 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% kosztów powinno być przeznaczone na:

 1. ofertę kulturalną i edukacyjną;
 2. szkolenia związane z zakresem projektu, w tym – między innymi – szkolenia zawodowe, kwestie związane z przedsiębiorczością kulturalną, zarządzanie;
 3. zarządzanuie projektem
 4. promocje projektu
 5. ochronę i konserwację ruchomych obiektów dziedzictwa, w tym: księgozbiorów, archiwów, obiektów muzealnych (tylko dla poddziałania 1.1);
 6. digitalizację obiektów ruchomych dziedzictwa (tylko dla poddziałania 1.1);
 7. zakup sprzętu do działań kulturalnych i ochrony dziedzictwa kulturowego (tylko niezbędnego do osiągnięcia założonego celu).

 

TYPY WNIOSKODAWCÓW
 • publiczne instytucje kultury
 • archiwa państwowe
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe z sektora kultury
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Pomniki Historii

 

PARTNERSTWO

 

Projekty mogą (ale nie muszą) być realizowane w partnerstwie z instytucjami z Norwegii, Islandii i Lichtensteinu.

 

TYPY PARTNERÓW

Partnerzy z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu - zgodnie z art. 7.2 Regulacji:

 • każdy podmiot, prywatny lub publiczny, komercyjny lub niekomercyjny, oraz organizacje pozarządowe, ustanowione jako podmiot prawny w ww. państwach
 • każda organizacja międzynarodowa, jej organ lub agencje, aktywnie zaangażowane i przyczyniające się do wdrażania programu
 • osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w ww. państwach.

Partnerzy z Polski:

 • publiczne instytucje kultury.
 • archiwa państwowe.
 • publiczne szkoły i uczelnie artystyczne.
 • kościoły i związki wyznaniowe.
 • organizacje pozarządowe z obszaru kultury.
 • jednostki samorządu terytorialnego.
 • podmioty zarządzające obiektami wpisanymi na listę UNESCO lub uznanymi przez prezydenta RP za Pomniki Historii.

 

BUDŻET

 

Całkowity budżet: 60,2 mln euro 

Poddziałanie 1.1: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego - 46,7 mln euro

Poddziałanie1.2: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury dla prezentacji dziedzictwa kulturowego13,4 mln euro

Wysokość dofinansowania: 0,5 – 3,5 mln euro kosztów kwalifikowalnych  

Kwalifikowalność wydatków: od decyzji o dofinansowaniu - do 30 kwietnia 2024

 

INFORMACJE DODATKOWE

DEFINICJE:

 • Cele powiązane z kulturą - wszelkie długoterminowe, zorganizowane, kulturalne i edukacyjne działania przyczyniające się do zachowania lub promocji kultury, dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości kulturalnej i współpracy kulturalnej
 • Historyczne ogrody i parki - ogród lub park znajdujący się w rejestrze zabytków prowadzonym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Infrastruktura kulturalna – budynki używane do celów związanych z kulturą (na przykład: muzeum, teatr, gmach opery, sala koncertowa, biblioteka, ośrodek kultury) prowadzone przez kwalifikowalnych wnioskodawców, które nie są ujęte w rejestrach zabytków prowadzonych przez służby konserwatorskie.
 • Lokalny zabytek – zabytek objęty gminną ewidencją zabytków prowadzoną niezależnie przez organ gminny.
 • Obiekt dziedzictwa:
  • zabytki ruchome – wpisana do rejestru zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków (odnosi się to do ustawy o ochronie zabytków z dnia 23 lipca 2003 roku)
  • księgozbiory zawarte w narodowym zasobie bibliotecznym (odnosi się to do ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku)
  • archiwa zawarte w krajowych zasobach archiwalnych (odnosi się to do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 roku)
 • Rewitalizacja - działania podejmowane w celu wykorzystania dziedzictwa kulturowego , których celem jest nadanie wartości użytkowej zabytkom, czyniąc je bardziej dostępnymi. Rewitalizacja może również oznaczać nową ofertę kulturalną i edukacyjną w odnowionej przestrzeni.
 • Rozbudowa - nowa część budynku dodawana do istniejącego budynku. Rozbudowę rozumie się jako zmianę parametrów charakterystycznych istniejącego budynku, takich jak zmianę jego kubatury, powierzchni, wysokości, długości, szerokości. W przypadku zabytków, rozbudowa może również oznaczać kombinację prac związanych z budynkiem historycznym i - jednocześnie - utworzenie nowej części takiego budynku.
 • Sprzęt - niezbędne narzędzia lub obiekty wykorzystywane do celów danego projektu i planowanych działań (np. gabloty, meble, urządzenia multimedialne, przewodniki audio, instrumenty muzyczne).
 • Zabytki nieruchome - budynki znajdujące się w rejestrach zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Inspektorów Zabytków.

 

ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE:

a. Każdy z finansowanych projektów powinien być zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn (zakres wymaganej zgodności to spełnienie obowiązujących standardów dostępności wskazanych w dokumencie pn. „Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020” stanowiące Załącznik nr 2 do „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020”).

 

b. Każdy projekt musi:

 • mieć pozytywny wpływ na wprowadzenie w życie zasady zrównoważonego rozwoju oraz zdolność do reagowania i dostosowania do zmian klimatu, w tym zastosowania skutecznych rozwiązań w zakresie oszczędności energii;
 • przyczyniać się do tworzenia nowych miejsc pracy. 

c. Priorytetowo traktowane będą:

 • projekty związane z miejscowymi zabytkami, które wspierają rozwój lokalny i regionalny i mają wpływ na społeczności lokalne;
 •  projekty, które wyraźnie zachęcają do włączenia mniejszości religijnych, etnicznych i narodowych projekty realizowane we współpracy z podmiotem z Państwa Darczyńcy;
 • projekty, które pozwolą wykorzystać w nowy sposób obiekty dziedzictwa kulturowego;
 • projekty, w których określenie głównego celu projektu zostało poprzedzone społeczną dyskusją/ konsultacją ze społecznością lokalną w kwestii wykorzystania zakresu projektowego budynku (nowe zastosowanie budynku lub nowa oferta kulturalna i edukacyjna).

 

 

 

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego