Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

NABÓR nr 2 - OGŁOSZENIE

MINISTERSTWO KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

 

 

 1. Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele programu.
 2. Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. 
 3. Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 941 177 EUR, tj. 22 117 202 PLN   [1  ],
 4. Finansowanie projektów:
 • poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 euro   [2]
 • maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 euro   [3].

     5. Kwalifikowalność wydatków. W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są zarówno koszty działań merytorycznych projektu, jak i koszty zarządzania (koszty zarządzania nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ) oraz koszty informacji i promocji a także  koszty pośrednie .

 1. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2024 r.
 2. Uprawnieni Wnioskodawcy:
 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe,
 • szkoły artystyczne i uczelnie artystyczne,
 • kościoły i związki wyznaniowe,
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury  [4] 
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym  [5]  i  [6]    .
 1. Partnerstwo. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
 2. Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:
 • oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikowalności), i
 • oceny merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne).
 1. Nabór projektów będzie trwał od dnia 20 listopada 2020 r. do dnia 22 stycznia 2021 roku godz. 16.00 wg. strefy czasowej właściwej dla Warszawy.
 2. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).

PEŁNA WERSJA OGŁOSZENIA


[1]   Do wyliczenia alokacji  stosuje się kurs 1 euro = 4,4761 PLN

[2]   Do wyliczenia min/max wartości projektu  stosuje się kurs 1 euro = 4,4761 PLN

[3]   Ibidem

[4]   To, czy dana organizacja pozarządowa jest aktywna na polu kultury, zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów jej statutu. Warunek zostanie spełniony, jeżeli w statusie zostanie wymieniona działalność kulturalna jak przedmiot działalności

[5] Weryfikacja, czy dany przedsiębiorca działa w sektorze kultury, czy w sektorze kreatywnym, będzie dokonywana na podstawie analizy zapisów dotyczących zakresu działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Podmiotami działającymi w sferze kultury są tylko te podmioty, które jako przedmiot swojej działalności świadczą usługi w zakresie Działu 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką i/lub Działu 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

[6]   W rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014-2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 221).

tel.: (22) 692 54 10
fax: (22) 692 54 40