Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NABÓR nr 3 - OGŁOSZENIE

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

 1. Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami. Ponadto, Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki plastyczne i wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna, jak również w innych wpisujących się w cele Programu.

 1. Każdy projekt będzie realizowany przez organizację działającą w sektorze kultury w Polsce w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw-Darczyńców: tj.  Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Ponadto, bardzo istotne jest, aby projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu i przyczyniały  się do tworzenia nowych koprodukcji. Projekty powinny angażować partnerów z Państw-Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania, jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje / organizacje z Polski jako partnerzy.

 1. Całkowita kwota dostępna w ramach naboru wniosków wynosi: 4 174 070,30 EUR [1] , [2] tj. 19 059 500,67 PLN.

 1. Finansowanie projektów
 • Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu
 • Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu
 • Minimalna wartość dofinansowania wynosi 100 000 Euro
 • Maksymalna wartość dofinasowania wynosi 500 000 Euro

 1. Kwalifikowalność wydatków. W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są zarówno koszty działań merytorycznych projektu, jak i koszty zarządzania (koszty zarządzania nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ) oraz koszty informacji i promocji a także  koszty pośrednie
 2. Ostateczna data kwalifikowalności wydatków: 30 kwietnia 2024 r.
 3. Uprawnieni wnioskodawcy
 • publiczne instytucje kultury,
 • archiwa państwowe
 • szkoły i uczelnie artystyczne
 • kościoły i związki wyznaniowe
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [3]  
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [4]    [5]

 1. Partnerstwo. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw-Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

 1. Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:
 • etapu  oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikowalności)
 • etapu oceny  merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne)

 1. Nabór projektów będzie trwał od dnia 29 listopada 2021 r. do dnia 14 lutego 2022 roku, do godz. 16.00 wg. strefy czasowej właściwej dla Warszawy.

 1. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI)

PEŁNA WERSJA OGŁOSZENIA

 

 

[1] Kwota ta może zostać zwiększona, o środki niewykorzystane w ramach projektów wybranych do  dofinansowania w pierwszym i/lub drugim naborze i/lub niewykorzystane środki alokowane na inne działania w ramach Programu.

[2] Całkowita alokacja na nabór może zostać przyznana po rozstrzygnięciu procedury odwoławczej

[3] Weryfikacja czy dana organizacja pozarządowa działa na polu kultury będzie dokonywana na podstawie zapisów statutu tej organizacji, w którym dla spełnienia tego warunku muszą być wymienione działania kulturalne.

[4] Weryfikacja, czy dany przedsiębiorca działa w sektorze kultury, czy w sektorze kreatywnym, będzie dokonywana na podstawie analizy zapisów dotyczących zakresu działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Podmiotami działającymi w sferze kultury są tylko te podmioty, które jako przedmiot swojej działalności świadczą usługi w zakresie Działu 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką i/lub Działu 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

[5] W rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014-2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 221).

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego