Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nabór uzupełniający

Informacja dla Beneficjentów o możliwości zwiększenia kwoty dofinansowania projektów realizowanych w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” Programu „Kultura”
dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, informuje o możliwości ubiegania się o zwiększenie kwoty dofinansowania realizowanych projektów. 

Kto może ubiegać się o zwiększenie dofinansowania?
Wyłącznie Beneficjenci Działania 2 Poprawa dostępu do kultury i sztuki Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którzy obecnie w dalszym ciągu realizują projekt/-y (nie dotyczy projektów zakończonych) na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mają możliwość wykorzystania dodatkowych środków w trakcie jego trwania.

Jaka kwota jest dostępna?
Dostępna kwota dofinansowania wynosi obecnie 1 493 547 PLN (327 403 EUR) 
Do obliczenia kwoty w PLN wykorzystano średnią arytmetyczną miesięcznych kursów księgowych wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od marca 2023 r. do sierpnia 2023 r. tj. 1 EURO = 4,5618  PLN. 

Wysokość dostępnej kwoty może ulec zmianie. Aktualne informacje na temat kwot będą publikowane na stronie internetowej Programu „Kultura”

Na co mogą zostać przeznaczone dodatkowe środki?

Dodatkowe dofinansowanie może zostać wykorzystane na:
1)    pokrycie kosztów nowych działań realizowanych w projekcie zarówno w odniesieniu do:
(i)    zwiększenia liczby realizowanych działań, jak również
(ii)    wprowadzenia nowych, nierealizowanych dotychczas działań.
2)    pokrycie deficytu wynikającego z wzrostu cen materiałów i usług szacowanych na etapie opracowania wniosku aplikacyjnego;

Jakie warunki należy spełnić, aby móc uzyskać zwiększenie dofinansowania?
Dodatkowe dofinansowanie może zostać przyznane wyłącznie Beneficjentom spełniającym łącznie następujące warunki:
1)    wzrost cen jest poza kontrolą Beneficjenta i był niemożliwy do przewidzenia w momencie składania wniosku o dofinansowanie projektu w naborze (dla wniosków na podstawie wyjątkowych podwyżek cen);
2)    zwiększone dofinansowanie powoduje wzrost zakładanej wartości wskaźników lub przyczynia się do utrzymania ich na poziomie zakładanym w umowie o dofinansowanie projektu;
3)    zwiększone dofinansowanie przyczynia się do realizacji celu projektu, na który przeznaczane są dodatkowe środki;
4)    zwiększone dofinansowanie nie spowoduje zagrożenia dla efektywnej realizacji projektu w ramach MF EOG 2014-2021tj. czy harmonogram projektu ulega zmianie, tj. czy w wyniku zwiększenia kwoty dofinansowania czas realizacji projektu nie ulegnie wydłużeniu i nie przekroczy czasu trwania powyżej 24 miesięcy oraz daty 30 kwietnia 2024 r.;
5)    przyznanie zwiększonego dofinansowania nie narusza przepisów prawa pomocy publicznej, określonych w rozporządzeniu KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.  uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w szczególności dopuszczalnego progu pomocy oraz warunków dotyczących wsparcia sektora kultury, określonych w art. 53 tego rozporządzenia;
6)    wyrażony w euro poziom dofinansowania projektu po zwiększeniu kwoty dofinansowania nie przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania wskazanego w ogłoszeniu o naborze, w ramach którego projekt został wybrany do dofinansowania, tj. do kwoty 500 000 euro;
7)    projekt jest w trakcie realizacji. 

Jakie są kryteria oceny wniosków o dodatkowe środki?
W analizie wniosków pod uwagę będą oceniane działania kulturalne i promocyjne na dofinasowanie których mają zostać przeznaczone dodatkowe środki.
Kryteriami oceny dodatkowych działań będą:
a) jakość partnerstwa - przedmiotem oceny jest zakres, w jakim partnerzy z Państw – darczyńców będą przygotowywać i realizować działania będące przedmiotem aplikacji; 
b) miejsce realizacji działań – przedmiotem oceny jest czy planowane wydarzenia odbędą sią poza siedzibą Beneficjanta;
c) wskaźniki projektu – przedmiotem oceny jest, czy dodatkowe środki przyczynią się do wzrostu wartości wskaźnika „Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i artystycznych”

Dofinansowanie będzie przyznawane w kolejności otrzymanej punktacji, począwszy od projektu, który uzyska największą liczbę punktów w ramach wyżej wymienionych kryteriów, do wyczerpania dostępnej kwoty dofinansowania. W wyniku oceny wniosku Operator Programu  może zaproponować Beneficjentowi obniżenie wnioskowanej kwoty zwiększenia dofinansowania. Brak zgody Beneficjenta na obniżenie dofinansowania oznaczać będzie jego rezygnację z ubiegania się o zwiększenie kwoty dofinansowania.

W przypadku, w którym dwa lub więcej projektów otrzymałoby identyczną punktację, dofinansowanie będzie przyznane w pierwszej kolejności projektowi, którego wartość docelowa wskaźnika  „Liczba odbiorców wydarzeń kulturalnych i artystycznych” jest wyższa.

Jeśli w toku oceny wniosku o zwiększenie dofinansowania Operator Programu uzna, że nie zawiera on wszystkich niezbędnych informacji, bądź zawarte w nim informacje są niejasne, może zwrócić się do Beneficjenta z prośbą o przekazanie stosownych wyjaśnień. Brak przekazania przez Beneficjenta przedmiotowych wyjaśnień lub przekazanie wyjaśnień nie pozwalających na ocenę wniosku oznaczać będzie negatywną ocenę wniosku o zwiększenie kwoty dofinansowania.

Jak ubiegać się o zwiększone dofinansowanie?
Wniosek o zwiększenie dofinansowania powinien zostać przesłany poprzez ePUAP na adres /5ij310qjlu/SkrytkaESP.

Operator Programu dokona weryfikacji zgodności wniosku z kryteriami oceny ( karta oceny stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia). Wynik przeprowadzonej weryfikacji nanosi się na kartę oceny, której wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Od wyników przeprowadzonej oceny nie przysługuje odwołanie.

Decyzja o przyznaniu zwiększonego dofinansowania
Decyzję o przyznaniu dodatkowych środków podejmuje Operator Programu.
Informacja o przyznaniu dodatkowych środków będzie przekazana przez Operatora Programu Beneficjentowi w formie pisemnej. Od decyzji nie przysługuje odwołanie. 

Jakie dokumenty trzeba złożyć?
Wniosek o zwiększenie dofinansowania projektu , którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

W jakich terminach należy złożyć dokumentację?
Rozpoczęcie przyjmowania wniosków: 1.09.2023 r.
Zakończenie przyjmowania wniosków: 2.10.2023 r.

Termin na złożenie wniosku uważa się za zachowany, jeżeli data jego wpływu na skrzynkę podawczą Operatora Programu, znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) nie jest późniejsza niż dzień upływu terminu składania wniosków.

W przypadku, gdy po zakończeniu przyjmowania wniosków okaże się, że łączna wnioskowana kwota dla pozytywnie ocenionych wniosków o zwiększenie dofinansowania nie przekracza dostępnego limitu, możliwe jest ogłoszenie ponownego naboru na zwiększenie dofinansowania. Informacje na ten temat będą publikowane na stronie internetowej Programu „Kultura”.

Harmonogram oceny wniosków i wypłaty środków
Planowany termin zakończenia oceny wniosków -  październik/listopad 2023 r. 
Decyzja Ministra o przyznaniu zwiększonej kwoty dofinansowania - listopad 2023 r.
Podpisanie aneksów do umów z Beneficjentami -  grudzień 2023 r.
Planowany termin wypłaty zwiększonej kwoty dofinansowania - styczeń 2024 r.  

Gdzie uzyskać dodatkowe informacje?
Na stronie internetowej Programu „Kultura”, oraz pod nr telefonu +48 22 82 93 170

Pytania związane z naborem można kierować na adres poczty elektronicznej:dzialanie2[dot]eog[at]kultura[dot]gov[dot]pl 
Szczegółowe informacje można również uzyskać u opiekuna merytorycznego projektu z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich.

 

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego