Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Ogłoszenia o naborze

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

 

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

 

 

Spis treści

I. Podstawa prawna.. 2

II. Cel programu i cel działania.. 2

III. Obszary tematyczne objęte wsparciem.. 3

IV. Rodzaje  projektów... 4

V. Aspekty horyzontalne.. 4

VI. Rodzaje wnioskodawców... 5

VII. Partnerstwo.. 5

VIII. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów... 7

IX. Poziom dofinansowania projektów... 7

X. Długość realizacji projektów... 8

XI. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu.. 8

XII. Wydatki kwalifikowane  i niekwalifikowane.. 8

XIII. Ocena projektów... 10

XIII.a. Ocena formalna. 10

XIII.b. Ocena merytoryczna projektów.. 11

XIII.c. Komitet Selekcyjny. 13

XIII.d. Decyzja o przyznaniu dofinansowania. 13

XIV. Procedura odwoławcza.. 14

XV. Podpisanie umowy o dofinansowanie.. 14

XVI. System płatności 14

XVII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków... 15

XVIII. Zmiana warunków naboru.. 17

XIX. Załączniki do wniosku: 17

XX. Dokumenty do naboru.. 19

XXI. Dane kontaktowe. 21

 

I. Podstawa prawna

 1. Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 między Rzeczypospolita Polską a Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii
 2. Umowa ws Programu pomiędzy Komitetem Mechanizmu Finansowego ustanowionego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię a Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju
 3. Porozumienie (pomiędzy Operatorem Programu a Krajowym Punktem Kontaktowym) ws realizacji Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

II. Cel programu i cel działania

 1.  Celem Programu Kultura jest: społeczno - gospodarczy rozwój wzmocniony poprzez współpracę kulturalną, przedsiębiorczość w dziedzinie kultury i poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym. Działania realizowane w ramach Programu powinny prowadzić do poprawy zarządzania dziedzictwem kulturowym, zwiększenia dostępu do sztuki i kultury oraz wzrostu wiedzy na temat żydowskiego dziedzictwa kulturowego. Ważnym celem Programu jest także wzmocnienie stosunków dwustronnych oraz poprawa współpracy pomiędzy Polską i Państwami Darczyńcami Norwegią, Islandią i Lichtensteinem.
 2.  Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.
 3. Z programu wyłączona jest produkcja filmowa, gry komputerowe oraz wprowadzanie produktów na rynek.
 4. Każdy projekt realizowany w ramach ww. dziedzin kultury i sztuki, musi również odnosić się do przedsiębiorczości w kulturze lub rozwoju publiczności lub włączania mniejszości etnicznych i narodowych (konieczne jest odniesienie się do co najmniej jednego z tych aspektów).
 5. Każdy projekt będzie realizowany w partnerstwie z podmiotami sektora kultury z Państw Darczyńców: tj.  Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Dodatkowo, w projekty mogą być zaangażowane także inne instytucje z Polski. Bardzo istotne jest, aby realizowane projekty zawierały element wymiany kulturalnej, co pozwoli na realną współpracę pomiędzy instytucjami / organizacjami z Polski, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W efekcie projekty powinny przyczyniać się do tworzenia nowych koprodukcji. Projekty powinny angażować partnerów z Państw Darczyńców we wszystkie etapy realizacji projektu tj. planowania, realizacji i rozliczania jak również uwzględniać jego rolę zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i organizacyjnym i finansowym.
 6. Realizacja założonego celu głównego i celów Działania 2 będzie miała odzwierciedlenie we wskaźnikach (wskaźniki są mierzalnym efektem realizacji celów):

 

Wskaźnik

Wartość docelowa

Liczba uczestników wydarzeń kulturalnych

500 000

Liczba  współorganizowanych wydarzeń artystycznych

25

Liczba wydarzeń artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym

24

Liczba wydarzeń kulturalnych podnoszących kompetencje kulturalne odbiorców

49

Liczba przeszkolonych profesjonalistów

245

Liczba opracowanych i wdrożonych strategii rozwoju przedsiębiorczości

5

Liczba zorganizowanych spotkań dotyczących przedsiębiorczości w kulturze

10

Liczba opracowanych i wdrożonych strategii rozwoju publiczności

5

Liczba projektów kulturalnych ukierunkowanych na włączenie mniejszości etnicznych i narodowych

5

 

III. Obszary tematyczne objęte wsparciem [1]

 

 1. muzyka i sztuki sceniczne;
 2. sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe); 
 3. dziedzictwo kulturowe;
 4. sektor kreatywny;
 5. literatura i krytyka sztuki;
 6. archiwa;
 7. edukacja kulturalna i artystyczna;
 8. inne wpisujące się w cele programu.

Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów tematycznych. 

IV. Rodzaje  projektów

 

 1. organizacja wystaw, spektakli, koncertów, festiwali (w tym filmowych) i innych wydarzeń artystycznych;
 2. wspieranie współpracy oraz wymiany artystów w zakresie sztuk plastycznych, sztuk scenicznych, muzyki, fotografii, filmu i innych;
 3. wspieranie projektów dotyczących edukacji kulturalnej i artystycznej;
 4. współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów;
 5. współpraca ekspertów w dziedzinie nowoczesnych technik konserwatorskich (w tym digitalizacji dóbr kultury); dokumentacji, ochrony, konserwacji i promocji dziedzictwa kulturowego w celu jego publicznego udostępniania; zwalczania zagrożeń dla dóbr kultury, w tym zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom i dobrom kultury; zarządzania dziedzictwem kulturowym;
 6. wspieranie rozwoju literatury i krytyki sztuki;
 7. inne, zgodne z celami programu

Wyżej wymienione działania stanowią przykładowe typy i inne projekty wpisujące się w cele Działania mogą być realizowane.

V. Aspekty horyzontalne

Każdy projekt musi obejmować działania wspierające co najmniej jeden z następujących aspektów:

  1. przedsiębiorczość kulturalna

Projekty powinny przyczyniać się do poprawy zdolności zarządzania instytucjami kultury, a także do wzmocnienia kompetencji pracowników sektora kultury, w celu ułatwienia ich funkcjonowania w środowisku rynkowym. Ich efektem powinno być wzmocnienie umiejętności wykorzystywania nowatorskich pomysłów w celu generowania korzyści na rynku oraz stworzenie strategii rozwoju przedsiębiorczości w danej organizacji.

  1. rozwój publiczności

Projekty powinny przyczyniać się do wzrostu zainteresowania, uczestnictwa i kompetencji kulturowych publiczności poprzez wykorzystanie nowych lub innowacyjnych metod i narzędzi oraz dotarcie do nowych grup lub grup, które rzadko uczestniczą w życiu kulturalnym. Efektem realizowanych projektów powinno być również zwiększenie wiedzy o potrzebach widowni i stworzenie strategii rozwoju publiczności .

  1. włączanie mniejszości etnicznych i narodowych

 

Projekty powinny promować włączenie mniejszości etnicznych i narodowych w wydarzenia kulturalne. Efektem realizowanych projektów powinny być wydarzenia artystyczne dla mniejszości  etnicznych i narodowych.

Ponadto, każdy projekt musi być zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości kobiet i mężczyzn. Standardy dostępności zostały opisane w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 

VI. Rodzaje wnioskodawców

 1. Wnioskodawcą jest instytucja zarejestrowana na terytorium Polski. Jest on odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego realizację.
 2. Kwalifikujący się wnioskodawcy to:
 1. publiczne instytucje kultury;
 2. archiwa państwowe;
 3. szkoły i uczelnie artystyczne;
 4. kościoły i związki wyznaniowe;
 5. organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [2];
 6. jednostki samorządu terytorialnego;
 7. przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [3] i [4].

 

VII. Partnerstwo

 1. Wszystkie projekty muszą mieć przynajmniej jednego Partnera z Państw – Darczyńców, tj. Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, którego udział potwierdzony jest na etapie aplikowania listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.
 2. Partner projektu z Państw-Darczyńców uczestniczący w realizacji projektu musi spełniać następujące warunki:
 • jego udział w projekcie jest uzasadniony;
 • nie czerpie zysków z udziału w projekcie;

Partnerem może być osoba fizyczna zamieszkująca legalnie w Państwach Darczyńcach, a także każdy podmiot publiczny lub prywatny, komercyjny lub niekomercyjny, jak również organizacja pozarządowa, ustanowiony jako podmiot prawa w Państwach Darczyńców, których główna działalność dotyczy sektora kultury lub sektora kreatywnego, w szczególności:

 • instytucje kultury, jak np.: domy kultury, muzea, teatry, galerie, sale artystyczne, biblioteki, archiwa, zespoły/orkiestry;
 • artyści reprezentujący między innymi takie dziedziny sztuki jak: sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, cyrk, lalkarstwo, sztukę uliczną, literaturę oraz krytycy sztuki;
 • przedsiębiorcy sektora kultury, w tym między innymi osoby lub podmioty działające w sektorze kultury/sektorze kreatywnym (np. zarządzanie, festiwale, fotografia, architektura, moda i design);
 • instytucje zaangażowane w działania edukacyjne i przedsięwzięcia badawcze o wymiarze kulturowym, w tym indywidualni eksperci w tych dziedzinach;
 • szkoły i ośrodki młodzieżowe o wymiarze kulturowym;
 • gminy i regiony;
 • sieci podmiotów sektora kultury i sektora kreatywnego;
 • organizacje parasolowe sektora kultury i artystów; podmiotów zarządzających dziedzictwem kulturowym,
 1. Dodatkowo możliwy jest udział w projekcie partnera z Polski, który musi spełniać następującej warunki:
 • jego udział w projekcie jest uzasadniony;
 • nie czerpie zysków z udziału w projekcie;
 • należy do poniższej grupy podmiotów:
 • publiczne instytucje kultury;
 • archiwa państwowe;
 • szkoły i uczelnie artystyczne;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [5];
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [6] i [7].

Udział w projekcie partnera z Polski również musi zostać potwierdzony listem intencyjnym (lub umową partnerską), stanowiącym jeden z załączników do wniosku.

 

VIII. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków Programu przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego naboru wniosków w trybie konkursowym wynosi: 3 705 882 EUR, tj. 15 996 810 PLN [8] przy wykorzystaniu kursu 1 EURO = 4,3166 PLN. Do obliczenia kwoty w PLN wykorzystano średnią arytmetyczną miesięcznych kursów księgowych wymiany euro Komisji Europejskiej w okresie od maja do października 2019 roku.

Dofinansowanie zostanie przyznane w EURO, jednak środki wypłacane będą w PLN wg. kursu księgowego wymiany euro Komisji Europejskiej dla miesiąca, w którym zostanie dokonana wypłata tychże środków.

WAŻNE: Wnioskodawca/Beneficjent musi zapewnić płynność finansową podczas realizacji projektu, jak również jest zobowiązany do pokrycia z własnych środków wydatków związanych z:

 • wzrostem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu związanych z niedoszacowaniem budżetu projektu;
 • wzrostem cen;
 • stratami wynikającymi z różnic kursowych

 

IX. Poziom dofinansowania projektów

 1. Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej – załącznik nr 10) [9].
 2. Wymagany wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu (z uwzględnieniem zasad pomocy publicznej – załącznik nr. 10).

W przypadku organizacji pozarządowych 50% wkładu własnego może mieć formę wkładu niepieniężnego (wolontariat) [10]

 

X. Długość realizacji projektów

Maksymalny okres trwania projektu to 24 miesiące, liczony od daty decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowaniu projektu. Jednocześnie projekt musi zostać zakończony do 30 kwietnia 2024 r.

XI. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu

 1. Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 100 000 euro.
 2. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 500 000 euro.

XII. Wydatki kwalifikowane  i niekwalifikowane

 1. W ramach Programu „Kultura”, Działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki” kwalifikowane są wydatki, które zostały wskazane przez Beneficjenta i/lub Partnera projektu jako wydatki związane z wdrażaniem projektu, takie jak:

a) Koszty działań merytorycznych projektu:

 • Koszty materiałów i usług związanych z organizacją i obsługą wydarzeń w ramach projektu;
 • Koszty publikacji, studiów i analiz;
 • Koszty wynagrodzeń artystów i specjalistów zaangażowanych w realizację projektu, zawierające faktyczne pensje, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;
 • Koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia osób uczestniczących w projekcie;
 • Opłaty licencyjne;
 • Koszt sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań merytorycznych projektu (koszt zakupu nowego sprzętu i wyposażenia jest kosztem kwalifikowanym jedynie w uzasadnionych przypadkach i jedynie w odniesieniu do sprzętu, który nie jest zaksięgowany jako środek trwały);

b) Koszty zarządzania (Koszty zarządzania projektu nie mogą przekroczyć wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu ):

 • Koszty wynagrodzeń osób obsługujących projekt, zawierające faktyczne pensje, składki na ubezpieczenie społeczne i inne koszty ustawowe wchodzące w skład wynagrodzenia;
 • Koszty materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia projektu;
 • Opłaty finansowe (opłaty notarialne, opłaty bankowe za otwarcie rachunku i administrowanie kontem);
 • Koszty wynajmu pomieszczeń biurowych lub koszty czynszu za pomieszczenia i biura wydzielone do projektu;
 • Koszty energii, gazu, wody, korzystania z telefonów i podłączenia do internetu.

c) Koszty informacji i promocji

d) Koszty pośrednie - to wszystkie kwalifikowane koszty, które nie mogą być precyzyjnie wskazane przez beneficjenta i/lub partnera projektu, jako bezpośrednio związane z projektem, ale które można wskazać i uzasadnić w ramach systemu rachunkowości, jako poniesione bezpośrednio w związku z bezpośrednimi kosztami kwalifikowalnymi projektu. Nie mogą one obejmować żadnych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych. Pośrednie koszty projektu reprezentują proporcjonalną część kosztów ogólnych beneficjenta lub partnera projektu

W przypadku uwzględnienia w budżecie projektu jakichkolwiek kosztów pośrednich, Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia sposobu ich kalkulacji zgodnie z art. 8.5 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021

 1. W ramach Programu niekwalifikowane są:
 • koszt zakupu ziemi i nieruchomości;
 • amortyzacja i zakup środków trwałych, w tym zakup instrumentów muzycznych;
 • nagrody, stypendia, kary;
 • straty spowodowane różnicami kursowymi;
 • koszty pokryte z innych źródeł;
 • opłaty za transakcje finansowe i inne koszty czysto finansowe, z wyjątkiem kosztów związanych z rachunkami wymaganymi przez KMF, Krajowy Punkt Kontaktowy lub obowiązujące prawo oraz koszty usług finansowych nałożonych przez umowę finansową w sprawie projektu;
 • podatek VAT, gdy przepisy prawa pozwalają na jego choćby częściowe odzyskanie.

 

Początkowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie to data podjęcia decyzji o dofinansowaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. projektu. Końcowa data kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza okres 24 miesięcy od daty podjęcia decyzji o dofinansowaniu lub dzień 30 kwietnia 2024 r., w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi jako pierwszy.

XIII. Ocena projektów

 

1) Ocena projektów jest realizowana zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.

2) Ocena projektów jest dwuetapowa i składa się z:

a) etapu  oceny formalnej (w oparciu o warunki formalne: administracyjne i kwalifikowalności)

b) etapu oceny  merytorycznej (w oparciu o kryteria merytoryczne).

 

XIII.a. Ocena formalna

  1. Ocena formalna jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja warunków formalnych  jest dokonywana pod kątem spełnienia bądź nie spełnienia przez wniosek danego warunku. Wynik oceny formalnej jest pozytywny wyłącznie wtedy, gdy wszystkie kryteria administracyjne i kwalifikowalności zostaną spełnione.
  2. Ocena formalna trwa 30 dni roboczych (liczonego od 5 dnia od dnia zakończenia naboru do daty pisma informującego wnioskodawcę o wyniku oceny). Czas oceny w uzasadnionych przypadkach (np. bardzo duża liczba wniosków) może być wydłużony w celu zapewnienia rzetelnej oceny wszystkich złożonych wniosków. W przypadku zmian dotyczących terminów poszczególnych etapów oceny, Operator Programu publikuje na swojej stronie internetowej www.eogkultura.mkidn.gov.pl. informacje dotyczące zmian terminów zakończenia określonych etapów oceny (wraz z podaniem uzasadnienia).
  3. Na etapie oceny formalnej wniosek:
    1. nie podlega procedurze uzupełnienia/poprawy w odniesieniu do następujących warunków:
 • Wniosek został dostarczony do Operatora w terminie wskazanym  w ogłoszeniu;
 • Wniosek został sporządzony we właściwym języku/językach i wszystkie pola są wypełnione;
 • Wnioskodawca złożył nie więcej niż 2 wnioski w danym naborze;
    1. podlega procedurze uzupełnienia/poprawy w odniesieniu do następujących warunków:
 • Kompletność dokumentacji: czy do wniosku dołączono wszystkie wymagane załączniki;
 • Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu;
 • Wnioskodawca i partner/partnerzy nie są wykluczeni z ubiegania się o dofinansowanie;
 • Kwalifikowalność partnera/partnerów z Państw Darczyńców;
 • Kwalifikowalność partnera/partnerów polskich;
 • Wnioskowana kwota dofinansowania jest prawidłowa;
 • Termin zakończenia projektu nie przekracza ustalonego terminu kwalifikowalności wydatków w ramach Programu;
 • Czas trwania projektu;
 • Pomoc publiczna;
 • Zgodność projektu z wymogami dotyczącymi równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Czas na uzupełnienie/poprawienie wniosku nie jest wliczany do czasu oceny formalnej. Czas ten będzie liczony od daty pisma Operatora Programu skierowanego do Wnioskodawcy do momentu otrzymania przez Operatora Programu uzupełnień/poprawek do wniosku złożonego przez Wnioskodawcę.

 

  1. Ocena formalna jest dokonywana na podstawie warunków administracyjnych i warunków kwalifikowalności (załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków). Każdy projekt jest oceniany przez dwóch ekspertów (którzy wypełniają wspólną listę sprawdzającą). W przypadku rozbieżności w ocenie (kiedy jeden ekspert ocenił, że wniosek spełnia dany warunek formalny, a drugi ekspert ocenił, że wniosek nie spełnia tego warunku formalnego), do oceny powołuje się trzeciego eksperta, którego ocena będzie rozstrzygająca.
  2. Wnioski, które:
 • spełnią wszystkie warunki formalne otrzymują pozytywną ocenę i są kierowane do oceny merytorycznej;
 • nie spełnią przynajmniej jednego warunku formalnego (niepodlegającego procedurze uzupełnienia/poprawy) są pozostawiane bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia braku (w takiej sytuacji wniosek nie podlega ocenie pod kątem spełnienia pozostałych warunków formalnych);
 • nie spełnią przynajmniej jednego warunku formalnego (podlegającego procedurze uzupełnienia/poprawy) otrzymują ocenę negatywną na etapie oceny formalnej i nie są kierowane do oceny merytorycznej.
  1. Od negatywnego wyniku oceny formalnej i pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia przysługuje odwołanie.
  1. Wnioskodawcy otrzymają informacje o wynikach oceny formalnej.

 

XIII.b. Ocena merytoryczna projektów

 

  1. Ocena merytoryczna jest oceną punktową i polega na przyznaniu punktów za dane kryterium.
  2. Wśród kryteriów merytorycznych jest grupa trzech  kryteriów (a-c przedstawionych poniżej), dla której uzyskanie przynajmniej w jednym kryterium 0 pkt. dyskwalifikuje projekt. Analogicznie dla kryterium d (przedstawionym poniżej) - 0 pkt, przyznane projektowi oznacza negatywną ocenę merytoryczną wniosku i odrzucenie wniosku z naboru (co oznacza, że wniosek nie jest oceniany w pozostałych, poza ww. kryteriami merytorycznymi). Te kryteria to:
   1. Wpływ na rozwój publiczności
   2. Przedsiębiorczość kulturalna
   3. Włączanie mniejszości etnicznych i narodowych
   4. Kwalifikowalność wniosku
  1. Ocena merytoryczna trwa 40 dni roboczych liczonych od dnia publikacji na stronie Operatora Programu ( www.eogkultura.mkidn.gov.pl) wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej do daty zatwierdzenia Protokołu z oceny merytorycznej (przygotowanego w wyniku spotkania Komitetu Ekspertów). W uzasadnionych przypadkach (np. bardzo duża liczba złożonych wniosków), czas oceny  może zostać przedłużony w celu zapewnienia rzetelnej oceny. W przypadku zmiany terminów na ocenę poszczególnych etapów oceny Operator Programu opublikuje nowy harmonogram (z uzasadnieniem) na swojej stronie internetowej ( www.eogkultura.mkidn.gov.pl).
  2. Ocena merytoryczna projektu prowadzona jest przez dwóch ekspertów: jednego eksperta wskazanego przez Operatora Programu i jednego eksperta norweskiego wskazanego przez Norweską Radę Sztuki.
  3. Eksperci pracują w ramach Komitetu Ekspertów, powołanego przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  4. Każdy z ekspertów oddzielnie wypełnia listę sprawdzającą dla etapu oceny merytorycznej. Wynik oceny merytorycznej wniosku stanowi średnia arytmetyczna z ocen każdego z ekspertów (średniej z całej oceny).
  5. W przypadku rozbieżności w ocenie wniosku pomiędzy dwoma ekspertami, rozumianej jako:
 • w kryteriach merytorycznych (nr: a-c i d), w ramach których uzyskanie 0 pkt w przynajmniej jednym kryterium powoduje negatywną ocenę merytoryczną wniosku i jego odrzucenie, jeden ekspert przyznaje 0 pkt, a drugi punktację powyżej 0 pkt., lub
 • suma punktów na etapie oceny merytorycznej przyznanych przez jednego eksperta różni się o co najmniej 30% od sumy punktów przyznanych przez drugiego eksperta, wyznaczony jest trzeci ekspert zewnętrzny ( powoływany przez Norweską Radę Sztuki) do oceny wniosku (30% wartość rozbieżności ustala się po podstawie wyższego wyniku). W takich przypadkach, jako ocenę wniosku, przyjmuje się średnią ocenę z dwóch najbliższych wyników.
  1.  Na etapie oceny merytorycznej nie ma procedury poprawy/uzupełnienia wniosku.
  2. Warunkiem przejścia oceny w oparciu o kryteria merytoryczne jest łączne spełnienie wskazanych poniżej warunków:
 • uzyskanie przez projekt min. 1 pkt w następujących kryteriach:
   • Wpływ na rozwój publiczności
   • Przedsiębiorczość kulturalna
   • Włączanie mniejszości etnicznych i narodowych
 • uzyskanie przez projekt min. 1 punktu w następującym kryterium:
 • Kwalifikowalność wniosku
 • uzyskanie wymaganego progu punktowego, który wynosi:
 • 20 punktów tj. ok. 60% możliwych do zdobycia punktów (tj. 34 pkt.)

 

Uwaga: Jeżeli projekt nie spełni ww. wymagań uzyska negatywny wynik oceny. Przejście oceny merytorycznej nie oznacza automatycznego uzyskania dofinansowania dla projektu.

 

  1.  Po zakończeniu oceny, jest tworzona lista rankingowa projektów w oparciu o liczbę punktów przyznanych przez ekspertów.

 

XIII.c. Komitet Selekcyjny

 

  1. W skład Komitetu Selekcyjnego wchodzą:
 1. przedstawiciel Operatora Programu (przewodniczący);
 2. jeden przedstawiciel Narodowego Centrum Kultury;
 3. jeden przedstawiciel Instytutu Teatralnego;
 4. jeden przedstawiciel Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 5. jeden przedstawiciel Norweskiej Rady Sztuki;
 6. oraz jako obserwatorzy:
 • przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego;
 • przedstawiciel Biura Mechanizmów Finansowych;
 • przedstawiciel Ambasady Królestwa Norwegii w Warszawie.
  1. Komitet Selekcyjny rekomenduje projekty do dofinansowania.
  1. Komitet Selekcyjny może rekomendować do dofinansowania projekty zgodnie z kolejnością wskazaną na liście rankingowej, albo zmienić tę kolejność (każda zmiana kolejności wymaga pisemnego uzasadnienia).

 

Uwaga: Efektem pracy Komitetu Selekcyjnego jest lista projektów rekomendowanych do dofinansowania, przedkładana do decyzji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

XIII.d. Decyzja o przyznaniu dofinansowania

 

  1. Decyzję o dofinansowaniu projektów podejmuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie rekomendacji Komitetu Selekcyjnego.
  1. Wnioskodawcy wszystkich projektów wskazanych na liście rankingowej uzyskują informację (bez zbędnej zwłoki) nt. dofinansowania ich projektu:
 • o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu wraz z terminem na podpisanie umowy w sprawie projektu,
 • o braku dofinansowania dla projektu.

XIV. Procedura odwoławcza

 1. W terminie 14 dni od doręczenia informacji o wynikach oceny formalnej, Wnioskodawca może złożyć odwołanie od decyzji o negatywnej ocenie formalnej wniosku lub od decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia na etapie oceny formalnej. Organem odwoławczym jest Krajowy Punkt Kontaktowy – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Odwołania będą wysyłane do Krajowego Punktu Kontaktowego za pośrednictwem Operatora Programu, który dokonuje  autoweryfikacji dokonanej oceny. Do procedury odwoławczej stosuje się Wytyczne w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021.
 2. Procedura odwoławcza nie obejmuje oceny merytorycznej.

 

XV. Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

 1. Umowa w sprawie projektu będzie zawarta między Operatorem Programu a Beneficjentem, po zakończeniu oceny projektu, nie później niż 60 dni po powiadomieniu Wnioskodawcy o wyborze projektu do dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach, wyżej wymieniony termin, może zostać przedłużony przez Operatora Programu do maksymalnie 90 dni. Jeżeli Wnioskodawca nie podpisze Umowy Projektu, decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie cofnięta.
 2. Umowa w sprawie projektu stanowi podstawę dofinansowania projektu. Wnioskodawca zostanie poproszony o przesłanie do Operatora Programu następujących dokumentów:
 • załączniki, które są niezbędne przed podpisaniem umowy w sprawie projektu (niewymagane w momencie składania wniosku, zgodnie z Listą załączników);
 • poprawki do wniosku i załączniki do wniosku dotyczące merytorycznego kryterium oceny zatytułowanego „Budżet” (jeśli dotyczy);
 • poprawki do wniosku i załączników do wniosku będące efektem dyskusji Komitetu Selekcyjnego (jeśli dotyczy).
 1. Jeżeli wyżej wymienione dokumenty nie zostaną złożone w terminie określonym przez Operatora Programu, decyzja o dofinansowaniu projektu zostanie cofnięta.

 

XVI. System płatności

 

 1. Dofinansowanie jest realizowane w formie:
 • zaliczki - w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy ws. projektu, pod warunkiem wniesienia przez beneficjenta zabezpieczenia prawidłowej realizacji  umowy [11];
 • płatności okresowej - w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia akceptacji przez Operatora Programu raportu okresowego;
 • płatności końcowej - w ciągu 30 dni roboczych liczonych od dnia akceptacji przez Operatora Programu raportu końcowego z realizacji projektu.
 1. Jeśli Beneficjent nie wykorzysta wszystkich płatności okresowych, jest zobowiązany zwrócić niewykorzystane środki Operatorowi Programu niezwłocznie, ale nie później niż przed złożeniem raportu końcowego.
 2. Płatność końcowa zostanie przekazana w formie zwrotu wydatków poniesionych przez Beneficjenta (na podstawie zatwierdzonego raportu końcowego).
 3. Środki będą wypłacane w PLN wg miesięcznego kursu wymiany euro Komisji Europejskiej, dla miesiąca, w którym zostanie dokonana wypłata tychże środków.
 4. W ramach systemu płatności na rzecz beneficjentów, beneficjent przedkłada do Operatora następujące dokumenty:
 5. raporty okresowe (za okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień, wrzesień-grudzień);
 6. raport końcowy.

Na podstawie przesłanych dokumentów Operator Programu w terminie 7 dni przesyła Beneficjentowi listę wydatków, które będą podlegać weryfikacji. W ciągu 7 dni od otrzymania informacji od Operatora Programu, Beneficjent jest zobowiązany do przesłania dokumentacji potwierdzającej poniesione wydatki (wybrane) oraz potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację projektu, tj. kopie dokumentów finansowych, w tym: faktury (lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej); noty z listami poniesionych przez partnera projektu wydatków; potwierdzenia dokonania zapłaty; umowy zawarte z wykonawcami; pisemne potwierdzenia wykonania usługi/dzieła; pracownicze listy płac; wykonane dzieła (jeśli dotyczy – np. materiały informacyjno-promocyjne). Operator Programu zweryfikuje co najmniej 20% dowodów księgowych przedstawionych w raporcie. Pozostała część dokumentacji może podlegać kontrolom na miejscu.

 1. W przypadku dodatkowych pytań, Operator Programu może się zwrócić do Beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

 

XVII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

 

  1. Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl).
  1. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta, dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/ (system EBOI).
  1. Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
  • wypełniają wniosek w Generatorze wniosków, a następnie przesyłają go poprzez system EBOI (każdy wniosek zostanie opatrzony indywidualnym numerem nadanym przez system EBOI);
  • wysyłają do Operatora Programu wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej (wraz z informacją o numerze wniosku z sytemu EBOI, którego te załączniki dotyczą na adres skrytki na ePUAP Operatora Programu: /5ij310qjlu/SkrytkaESP.

 

Wszystkie załączniki w postaci elektronicznej muszą być podpisane lub potwierdzone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie wniosku i załączników w terminie określonym w pkt. XVII. 1 Ogłoszenia.

 

  1. Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
 • wypełniają wniosek w Generatorze wniosków, przesyłają go poprzez system EBOI, a następnie drukują automatycznie wypełniony formularz „Potwierdzenia złożenia wniosku”. Prawidłowy wydruk „Potwierdzenia” powinien być oparty na ostatecznej wersji złożonego wniosku i opatrzony tym samym numerem nadanym przez EBOI;
 • wysyłają do Operatora Programu wydruk Potwierdzenia złożenia wniosku i wszystkie wymagane załączniki do wniosku w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD na adres Operatora Programu (tj. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departament Funduszy i Spraw Europejskich, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa).

 

Przez załączniki do wniosku w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD rozumiemy:

 • w przypadku dokumentów podpisywanych przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy: skany tych dokumentów,
 • w przypadku pozostałych dokumentów: skany dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione „Potwierdzenia złożenia wniosku” i załączników w postaci  elektronicznej na dysku CD/DVD w terminie określonym w pkt. XVII.1. Ogłoszenia.

 

Koperta zawierająca Potwierdzenie złożenia wniosku i załączniki w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD musi być opatrzona następującymi sformułowaniami:

 • „Wniosek w ramach Programu „Kultura”, Działanie 2,
 • Numer wniosku
 • pełna nazwa Wnioskodawcy,
 • adres Wnioskodawcy,
 • tytuł projektu.
  1. W uzasadnionych przypadkach wystąpienia długotrwałych problemów technicznych uniemożliwiających składanie wniosków należy stosować się do komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Operatora: https://eogkultura.mkidn.gov.pl
  1. Termin na złożenie wniosku jest zachowany jeżeli:
 • Wnioskodawcy używający kwalifikowanego podpisu elektronicznego: przed upływem terminu składania wniosków: wniosek o dofinansowanie zostanie wysłany w Generatorze wniosków, a załączniki w formie elektronicznej zostaną wysłane na adres skrzynki e-PUPAP Operatora Programu: /5ij310qjlu/SkrytkaESP;
 • Wnioskodawcy nieużywający kwalifikowanego podpisu elektronicznego
 • jeżeli „Potwierdzenie złożenia wniosku” wraz z załącznikami w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD zostaną dostarczone osobiście, za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego innego niż wyznaczony, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, na adres Operatora przed upływem terminu składania wniosków, lub
 • jeżeli przed upływem terminu składania wniosków „Potwierdzenie złożenia wniosku” wraz z załącznikami w postaci elektronicznej na dysku CD/DVD zostaną  nadane w placówce Poczty Polskiej - Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe pełni Poczta Polska S.A.). W tym przypadku Operator czeka 14 dni kalendarzowych na ww. potwierdzenie i załączniki, po tym terminie uznaje się, że wniosek nie został złożony w terminie.
  1. Wnioski złożone po terminie określonym ogłoszeniu o naborze lub w inny niż wskazany sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie podlegają procedurze oceny i są odrzucane.
  1. Wnioskodawca może w każdym czasie trwania konkursu wycofać zgłoszony wniosek. Informację o podjętej decyzji przedkłada na piśmie do Operatora Programu, który niezwłocznie, również pisemnie, potwierdza wycofanie wniosku.

 

XVIII. Zmiana warunków naboru

 

Wszelkie zmiany w warunkach prowadzenia procesu wyboru projektów, inne niż wynikające ze zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, powinny być stosowane jednakowo wobec wszystkich wnioskodawców. Stosowanie tej zasady musi być skorelowane ze stosowaniem zasady równego dostępu do informacji o warunkach i sposobie wyboru projektów do dofinansowania.

 

XIX. Załączniki do wniosku

 

W celu spełnienia kryteriów formalnych do wniosku konieczne jest dołączenie następujących załączników:

5) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych i różnic kursowych. W przypadku archiwów państwowych, szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych musi być potwierdzone przez Organizatora.

6) Oświadczenie o kwalifikowalności VAT [15]

7) List/y intencyjny/ne lub Umowa/y partnerska/skie ze wszystkimi partnerami – w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

8) Oszacowanie kosztów wolontariatu [16] (jeśli dotyczy)

9) Oszacowanie kosztów pośrednich (jeśli dotyczy)

10) Pomoc publiczna: [17]

Do wyboru jeden z poniższych załączników (w zależności od typu projektu)

 1. Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2019 koszty operacyjne_infrastruktura kultury
 2. Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2019 czasopisma_publikowanie muzyki i literatury
 3. Szczegółowa informacja dotycząca pomocy publicznej 2019 produkty sektorów kreatywnych

11) Pomoc de minimis [18]

12) Oświadczenie wnioskodawcy wskazujące wszystkich konsultantów zaangażowanych w przygotowanie wniosku. W przypadku braku takich osób także należy złożyć stosowne oświadczenie;

Nieobowiązkowe załączniki, które mogą mieć znaczenie dla oceny merytorycznej wniosku:

13) Pisemne deklaracje artystów/ ekspertów/specjalistów potwierdzające ich uczestnictwo w projekcie – w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej (jeśli dotyczy).

 

Dokumenty wymagane przed podpisaniem umowy finansowej:

 • Umowa/y partnerska/ie (jeśli na etapie aplikacji zostały dołączone list/y intencyjny/e) – wg wzoru opracowanego przez Operatora Programu wraz z załącznikami w postaci budżetu projektu w podziale na wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę i Partnera/-ów – w wersji angielskiej wraz z tłumaczeniem na język polski;

 

XX. Dokumenty do naboru

 1. Wzór wniosku 
 2. Instrukcja zakładania konta w systemie EBOI
 3. Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie – ocena formalna
 4. Lista sprawdzająca wniosek o dofinansowanie – ocena merytoryczna
 5. Wzór umowy o dofinansowanie;
 6. Wzór budżetu;
 7. Wzór kalkulacji do wyliczenia kosztów wolontariatu (dotyczy wyłącznie organizacji pozarządowych);
 8. Wzór umowy partnerskiej;
 9. Wzór listu intencyjnego;
 10. Określenie maksymalnej kwoty dofinansowania projektów z zakresu Programu Kultura (w przypadku pomocy publicznej);
 11. Podręcznik Wnioskodawcy;
 12. Wzór oświadczenia Wnioskodawcy o posiadaniu środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych i różnic kursowych;
 13. Wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT;
 14. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie procedury wyboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021;
 16. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu „Kultura” finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 (Dz. U. poz. 1419)
 17. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na działalność kulturalną w ramach Programu „Kultura” finansowanego z udziałem środków pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021 (Dz. U. poz. 2175.)

XXI. Dane kontaktowe

 

POLSKA – Operator Programu, który odpowiada za nabór, ocenę i wybór projektów do dofinansowania

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament  Funduszy i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Tel. +48 22 69 25 410

Fax . +48 22) 69 25 440

mail: dfe[at]mkidn[dot]gov[dot]pl

https://eogkultura.mkidn.gov.pl/

 

Pytania związane z naborem można kierować na ww. adres poczty elektronicznej: dfe[at]mkidn[dot]gov[dot]pl Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej Operatora. Odpowiedzi na pytania dotyczące procedury wyboru projektów oraz przedłożenia wniosku są udzielane indywidualnie, bez zbędnej zwłoki. Ponadto odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji są dodatkowo zamieszczane na ww. stronie zawierającej informacje o tym naborze wniosków. Nie podlegają publikacji odpowiedzi polegające jedynie na odesłaniu lub przytoczeniu zapisów stosownych dokumentów. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek w oparciu o wskazówki w niej zawarte, nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi. 

NORWEGIA: Partner Programu, który może pomóc przy szukaniu partnerów w Norwegii

Thea Breivik
Art Council Norway/Kulturrådet
Postboks 4808 Nydalen, 0422 Oslo.org.nr 971527412
Norwegia
Tel.: +47 21045895
E-mail:  Thea[dot]Breivik[at]kulturradet[dot]no
Strona WWW: 
www.kulturradet.no

Rannveig Solumsmoen Gimse

Art Council Norway/Kulturrådet
Postboks 4808 Nydalen, 0422 Oslo.org.nr 971527412
Norwegia
Tel.: +47 21045911
E-mail:  Rannveig[dot]Gimse[at]kulturradet[dot]no
Strona WWW: 
www.kulturradet.no

ISLANDIA:

Ragnhildur Zoëga

Senior Adviser
The Icelandic Centre for Research
Borgatúrn 30, IS-150 Reykjavík
Islandia
Tel. +354 515 5838
E-mail: Ragnhildur[dot]Zoega[at]Rannis[dot]is

LICHTENSTEIN:

Arno Oehri,  EEA-grants coordinator in the area of culture

Contact information:

+423 373 67 12

arnooehri[at]eeagrants[dot]li

Strona WWW: www.eeagrants.li

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/zasady-zglaszania-nieprawidlowosci/  

 

[1] Zgodnie z art. 53 ust. 10 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 w przypadku zadań dotyczących finansowania czasopism (niezależnie czy są one opublikowane w formie papierowej czy elektronicznej) oraz zadań z zakresu sektorów kreatywnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, dofinansowanie może być udzielone wyłącznie w reżimie pomocy de minimis

[2] Weryfikacja czy dana organizacja pozarządowa działa na polu kultury będzie dokonywana na podstawie zapisów statutu tej organizacji, w którym dla spełnienia tego warunku muszą być wymienione działania kulturalne.

[3] Weryfikacja, czy dany przedsiębiorca działa w sektorze kultury, czy w sektorze kreatywnym, będzie dokonywana na podstawie analizy zapisów dotyczących zakresu działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Podmiotami działającymi w sferze kultury są tylko te podmioty, które jako przedmiot swojej działalności świadczą usługi w zakresie Działu 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką i/lub Działu 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

[4] W rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014-2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 221).

[5] Weryfikacja czy dana organizacja pozarządowa działa na polu kultury będzie dokonywana na podstawie zapisów statutu tej organizacji, w którym dla spełnienia tego warunku muszą być wymienione działania kulturalne.

[6] Weryfikacja, czy dany przedsiębiorca działa w sektorze kultury, czy w sektorze kreatywnym, będzie dokonywana na podstawie analizy zapisów dotyczących zakresu działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  Podmiotami działającymi w sferze kultury są tylko te podmioty, które jako przedmiot swojej działalności świadczą usługi w zakresie Działu 90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką i/lub Działu 91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

[7] W rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1295/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego program „Kreatywna Europa” (2014-2020) i uchylającego decyzje nr 1718/2006/WE, nr 1855/2006/WE i nr 1041/2009/WE (Dz. U. UE L 347 z 20.12.2013, s. 221).

[8] Kwota ta zostanie zwiększona jeśli w efekcie procedury odwoławczej wniosek otrzyma co najmniej taką liczbę punktów jako ostatni projekt na liście rankingowej projektów dofinansowanych, zgodnie z rekomendacją Komitetu Selekcyjnego.

[9] W przypadku działalności, polegającej na tworzeniu, redagowaniu, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów muzycznych i literackich, w tym przekładów, maksymalna wysokość pomocy ze wszystkich źródeł nie może przekraczać różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zdyskontowanymi przychodami projektu oraz 70% kosztów kwalifikowalnych.

[10] Wartość pracy wolontariusza w danym projekcie jest obliczana na podstawie

- dla podmiotów z Polski: stawki jednostkowej (1 godzina pracy wolontariusza), równej 1/168 minimalnego wynagrodzenia, tj. 1/168 * 2450 PLN = 14,58 PLN za 1 godzinę pracy wolontariusza. Stawka godzinowa jest stała i nie może być zmieniana. Pozostali wnioskodawcy są zobowiązani do zapewnienia finansowania na pokrycie całej kwoty wymaganego wkładu własnego;

- dla podmiotów z Państw Darczyńców: równa się poziomowi początkowemu wynagrodzenia za godzinę Dokładna kwota jest omawiana między wnioskodawcą a partnerem i jest uwzględniona w liście intencyjnym/umowie partnerskiej

[11] Warunek nie dotyczy państwowych jednostek budżetowych.

[12] Zgodnie z wzorem opracowanym przez Operatora Programu. Umieszczenie wydatku na wzorze przewidzianym przez Operatora Programu nie oznacza uznania wydatku za kwalifikowalny.

[13] Dokument potwierdzający wkład własny do projektu powinien zostać złożony w obu wersjach językowych jedynie w przypadku, jeśli wkład ten jest zapewniony przez partnera z Państw- Darczyńców. W przypadku jeśli wkład jest zapewniony przez wnioskodawcę należy złożyć dokument potwierdzający jego posiadanie w języku polskim.

15 Data sporządzenia dokumentu nie może być wcześniejsza niż dzień ogłoszenia naboru

[15] Zgodnie z wzorem opracowanym przez Operatora Programu

[16] Zgodnie z wzorem opracowanym przez Operatora Programu.

[17] Zgodnie z wzorem opracowanym przez Operatora Programu.

[18] Zgodnie z wzorem opracowanym przez Operatora Programu.

tel.: (22) 692 54 10
fax: (22) 692 54 40