Serwisy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatnosci

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministertswo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec
Wnioskodawców, Partnerów oraz Konsultantów zaangażowanych w przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach: Programu Kultura współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

oraz

Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i

Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [1]

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Operatora Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (MF EOG 2014-2021), z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji Programu Kultura współfinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach MF EOG
2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 ( NMF 2014-2021 ) [2] ,
w szczególności w celu ubiegania się o dofinansowanie.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 [3] .

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań przez Operatora Programu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii
  w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
  2014-2021;
 • umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
  2014-202
  1 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [4] ;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu realizacji swoich zadań Minister właściwy do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego przetwarza dane:

 1. osób zaangażowanych w przygotowanie, obsługę i realizację projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres
  e-mail).
 2. uczestników szkoleń, wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu lub adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

 • podmioty, zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu Kultura
  w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 (w tym m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Finansów)
  ;
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni  [5] ;
 • państwa Darczyńcy i podmioty wykonujące zadania po stronie tych Państw (przede wszystkim: Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli znajdującego się w strukturze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG założonego przez Stały Komitet Państw EFTA)
 • .

Dane osobowe mogą być udostępnione Norweskiej Radzie Sztuki (ACN) w celu dokonania oceny merytorycznej projektów, która pełni rolę partnera Programu  Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 oraz odrębnego administratora przetwarzanych danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Kultura w ramach EOG 2014-2021 z dnia 18 października 2019 r. z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany [6] ,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest możliwy:

 • pod adresem: Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
 • pod adresem poczty elektronicznej: mweglewski[at]kultura[dot]gov[dot]pl;

Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


[1] Jeśli dotyczy.

[2] Jeśli dotyczy.

[3] Jeśli dotyczy.

[4] Jeśli dotyczy.

[5] O ile dotyczy.

[6] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec
Beneficjentów, Partnerów oraz Konsultantów zaangażowanych w realizację projektu w ramach: Programu Kultura współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

oraz

Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [1]

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister właściwy do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Operatora Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (MF EOG 2014-2021), z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby realizacji Programu Kultura współfinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach MF EOG
2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 ( NMF 2014-2021 ) [2] ,
w szczególności w celu realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 [3] .

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań przez Operatora Programu.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • umowy między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii
  w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
  2014-2021;
 • umowy między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
  2014-202
  1 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [4] ;
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu realizacji swoich zadań Minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego przetwarza dane:

 1. osób zaangażowanych w przygotowanie, obsługę i realizację projektów (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer telefonu, adres
  e-mail).
 2. uczestników szkoleń, wydarzeń o charakterze informacyjnym i promocyjnym, konferencji, komitetów, spotkań oraz odbiorców pomocy (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu lub adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail).
 3. osób, których dane są przetwarzane w związku z badaniem kwalifikowalności wydatków w projektach, w tym personelu projektu, uczestników komisji przetargowych, oferentów
  i wykonawców realizujący umowy o zamówienia publiczne (imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa podmiotu, adres siedziby podmiotu, numer rejestru przedsiębiorców, numer telefonu, adres e-mail).

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

 • podmioty, zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu Kultura
  w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 (w tym m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Finansów)
  ;
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni  [5] ;
 • państwa Darczyńcy i podmioty wykonujące zadania po stronie tych Państw (przede wszystkim: Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli znajdującego się w strukturze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG założonego przez Stały Komitet Państw EFTA).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Kultura w ramach EOG 2014-2021 z dnia 18 października 2019 r. z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany [6] ,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest możliwy:

 • pod adresem: Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
 • pod adresem poczty elektronicznej: mweglewski[at]kultura[dot]gov[dot]pl;
Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

[1] Jeśli dotyczy.

[2] Jeśli dotyczy.

[3] Jeśli dotyczy.

[4] Jeśli dotyczy.

[5] O ile dotyczy.

[6] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego wobec
Ekspertów w ramach: Programu Kultura współfinansowanego
z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

oraz

Funduszu Współpracy Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [1]

Administratorem przetwarzanych danych osobowych ekspertów jest Minister właściwy do spraw kultury
i dziedzictwa narodowego, pełniący funkcję Operatora Programu Kultura w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (MF EOG 2014-2021), z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa.

Dane osobowe ekspertów przetwarzane będą na potrzeby realizacji Programu Kultura współfinansowanego ze środków MF EOG 2014-2021 oraz Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) w ramach MF EOG 2014-2021  i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 ( NMF 2014-2021 ) [2] ,w szczególności w celu ich udziału w wyborze projektów do dofinansowania oraz wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu, związanego z wdrażaniem Programu Kultura w ramach MF EOG 2014-2020 oraz FWD MF EOG 2014-2020 i NMF 2014-2021 [3] .

Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań przez Operatora Programu.

Przetwarzanie danych osobowych ekspertów odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych tzw. RODO.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku:

 1. z realizacją ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z następujących przepisów prawa:
 • umową między Unią Europejską, Islandią, Księstwem Liechtensteinu oraz Królestwem Norwegii
  w sprawie Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 3) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata
  2014-2021;
 • umową między Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 (Dz. Urz. UE. L Nr 141, str. 11) oraz Memorandum of Understanding w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata
  2014-202
  1 zawartym w dniu 20 grudnia 2017 r. w Warszawie i Regulacjami w sprawie wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 [4] ;
 1. z wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub ze sprawowaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 2. z realizacją umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej zawarcia oraz wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in.:

 • podmioty,  zaangażowane w wykonywanie zadań związanych z realizacją Programu Kultura
  w ramach MF EOG 2014-2021 oraz FWD MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 (w tym m.in. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwo Finansów);
 • podmioty świadczące usługi, w tym związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych oraz zapewnieniem łączności, w szczególności dostawcy rozwiązań IT i operatorzy telekomunikacyjni  [5] .;
 • państwa Darczyńcy i podmioty wykonujące zadania po stronie tych Państw (przede wszystkim: Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli znajdującego się w strukturze Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA i Komitetu Mechanizmu Finansowego EOG założonego przez Stały Komitet Państw EFTA).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Porozumieniu w sprawie realizacji Programu Kultura w ramach MF EOG 2014-2021 z dnia 18 października 2019 r. oraz Porozumienia
w sprawie FWD w ramach MF EOG 2014-2021 i NMF 2014-2021 z dnia 12 września 2019 r.
[6] ; z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Ekspertom przysługuje:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,
 • prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany [7] ,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku pytań, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest możliwy:

 • pod adresem: Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa;
 • pod adresem poczty elektronicznej: mweglewski[at]kultura[dot]gov[dot]pl;
Dane osobowe ekspertów nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 

[1] Jeśli dotyczy.

[2] Jeśli dotyczy.

[3] Jeśli dotyczy.

[4] Jeśli dotyczy.

[5] O ile dotyczy.

[6] Jeśli dotyczy.

[7] Do automatyzacji procesu przetwarzania danych osobowych wystarczy, że dane te są zapisane na dysku komputera. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

tel.: +48 22 8293170

Loogtyp Iceland Liechtenstein Norway Grants Loogtyp Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego